วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

Compare SQL Server 2008 Edition

The 2008 version of Microsoft SQL Server, a relational database management system that uses Transact-SQL as its primary query language, has finally hit the Release to Manufacturing (RTM) milestone. The new version was slated for a "third quarter 2008" timeframe. The previous build, RC0, was released on June 18, 2008. Trial versions are available for download, and the new version is available on the August price list (prices are not changing compared to the previous version).

This update to SQL Server provides new capabilities such as support for policy-based management, auditing, large-scale data warehousing, geospatial data, and advanced reporting and analysis services.

The latest version of the Microsoft database platform has been touted as a major improvement and is already being adopted by the industry. SQL Server 2008 Community Technology Previews (CTPs) were downloaded 450,000 times by customers and partners, and some 75 large-scale applications are already in production. Furthermore, Microsoft estimates that more than 1,350 applications are being developed by nearly 1,000 Independent Software Vendors (ISVs) on SQL Server 2008.

The new version of SQL Server is available in the following editions:

  • SQL Server 2008 Enterprise: a data management and business intelligence platform that provides enterprise-class scalability, data warehousing, security, advanced analytics, and reporting support for running business-critical applications. With this edition, it is possible to consolidate servers and perform large-scale online transactional processing.
  • SQL Server 2008 Standard: a complete data management and business intelligence platform that provides ease of use and manageability for running departmental applications.
  • SQL Server 2008 Workgroup: a reliable data management and reporting platform that delivers secure, remote synchronization and management capabilities for running branch applications. This edition includes core database features and is easy to upgrade to the Standard or Enterprise edition.
  • SQL Server 2008 Web: designed for highly available, Internet-facing Web-serving environments running on Windows Server. SQL Server 2008 Web provides the tools necessary to support low-cost, large-scale, highly available Web applications or hosting solutions for customers.
  • SQL Server 2008 Developer: allows developers to build and test any type of application with SQL Server. This edition features all of the functionality of SQL Server Enterprise (applications developed on it can easily be upgraded to the Enterprise edition) but is licensed only for development, test, and demo use.
  • SQL Server 2008 Express: a free edition of SQL Server that features core database functionality including all of the new SQL Server 2008 data types. This edition is ideal for learning and building desktop and small server applications, and for redistribution by ISVs.
  • SQL Server Compact 3.5: a free embedded database designed for developers ideal for building stand-alone and occasionally connected applications for mobile devices, desktops, and Web clients. SQL Server Compact runs on all Microsoft Windows platforms, including the Windows XP and Windows Vista operating systems, and on Pocket PC and smartphone devices.

SQL Server 2008 (overview, privacy statement), previously codenamed Katmai, will be succeeding SQL Server 2005, which was last updated with SP2. Microsoft has previously said that SP3 for SQL Server 2005 will arrive in the fourth quarter of 2008.

Microsoft prepares to sell SQL Server 2008

Microsoft's SQL Server 2008 appears ready to go after months of delay, as the company is taking steps to begin selling the database.

The company said today that it's putting SQL Server 2008 on its August price list, for customers and partners to begin purchases. Release to manufacturing has been promised sometime during the third quarter, which finishes at the end of September.

Ahead of release - postponed twice - customers and partners have been working with the Community Technology Preview (CTP) and release copies of the SQL Server 2008 code. Microsoft claimed it's had more than 250,000 downloads of the CTPs and RC.

Hosting its annual partner conference in Houston, Texas, Microsoft also singled out the fact that it will be offering a version of SQL Server targeting web hosting for the first time. SQL Server 2008 Web Edition will provide "highly scalable hosting at a competitive price for developers, small to medium-sized businesses, and consumers," Microsoft said.

Microsoft had planned on just five editions - the free-for-download Express and Compact Editions, along with Workgroup, Standard and Enterprise.

Microsoft also said its Windows Small Business Server 2008 and Windows Essential Business Server 2008 will be available next week as Release Candidate 1. Software development kits will be released this month. The final product launch is planned for November 12.

Finally, Microsoft today claimed that, after nearly two years pushing its Software + Services Incubation Center Program, 550 ISVs have enrolled. The program provides ISVs with consulting and guidance on modeling applications for delivery using on-demand. Microsoft has 20 centers worldwide. ®
พบ 13 รายการ ในหมวด Software

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2008 - Enterprise Edition
วันที่วางจำหน่าย: 1 กรกฎาคม 2551
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2008 - Workgroup Edition
วันที่วางจำหน่าย: 1 กรกฎาคม 2551
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2008 - Standard Edition
วันที่วางจำหน่าย: 1 กรกฎาคม 2551
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition x64 - OLP NL
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition - OLP NL
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition - 1 Processor License
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition x64 - 1 Processor License
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition SP1 - 1 Processor License
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition SP1 - 1 Processor License
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition SP1
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition SP1
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2000 Standard English OLP NL
วันที่วางจำหน่าย: 5 กุมภาพันธ์ 2546
ราคา ฿44,900.00

สินค้าไม่มีวางจำหน่าย/หรือเลิกผลิตแล้วครับ

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2000 Standard English OLP NL
วันที่วางจำหน่าย: 5 กุมภาพันธ์ 2546
ราคา ฿28,900.00

สินค้าไม่มีวางจำหน่าย/หรือเลิกผลิตแล้วครับ

Microsoft SQL Server 2008 ราคามาแล้วครับ

Once again, Microsoft has released a new version of SQL Server that promises to improve life for database administrators. The latest version is SQL Server 2008, and it offers a large variety of new
features and functionality that will make the administration a whole lot better.
Database administrators who have been using SQL Server® 2005 for any length of time will find many of the same features that they use in their day-to-day jobs, but they'll also soon discover that these familiar tools have been enhanced in SQL Server 2008. The new functionality built on the existing features goes a long way in reducing the number of workarounds or customizations once needed for using various features in complex database environments.
New features in SQL Server 2008 involve a large range of database job roles, making it difficult to categorize them. As I classify features under different topics, I realize that some readers will be wondering why I placed Feature X under Category Y when it clearly belongs under Category Z. It's a matter of perspective, and it's affected by how your company does business.
I do understand that database people often find themselves doing many different job roles, but I will try to break down the new features so they fit into the following generic categories: Management, Scalability, Performance, High Availability, Security, Development, and Business Intelligence.

What's New for Management?
For database administrators (like me), the additional management functionality makes SQL Server 2008 a very exciting new product. The new policy management, multiple server query capability, configuration servers, and data collector/management warehouse offer powerful new abilities for database administrators who are often responsible for managing large and complex database environments with hundreds or thousands of databases on dozens or even hundreds of servers.
The SQL Server 2008 Policy Management feature, which was actually called Declarative Management Framework in the Community Technology Previews (CTPs), allows you to create and execute configuration policies against one or more database servers. With these policies, you can ensure that standard configuration settings are applied and maintained on each of the targeted servers and databases. You can see an example of this feature in Figure 1.
Figure 1 The Data and Log File Location Best Practice policy (Click the image for a larger view)
Policies are created from a predefined set of facets. Each facet contains a subgroup of SQL Server 2008 configuration settings and other events that you can control. You pair these facets with conditions in order to create a policy. Conditions are the values that are allowed for the properties of a facet, the configuration settings, or other events contained within that facet.
Conditions are also values used for policy filters. Say you want the policy to be executed only against a certain database. In this case, you can create a condition that contains the name of the database and then add this condition to the policy. Now the policy will only apply to that one database. Trust me on this—SQL Server 2008 Policy Management may sound complex, but once you try it you'll realize it's pretty intuitive.
The new Multiple Server Interaction and Configuration Servers capabilities come in handy when you need to execute queries against multiple servers at the same time. You can register servers in your Management Studio and then place those servers together under a grouping. When you need to execute a policy or query against all the servers in the grouping, you simply right-click on the grouping and do so.
As an added benefit, you can configure this feature to return one resultset per server or merge all the resultsets together into one big resultset. You can also specify whether you want the server and database names as part of the results so you can separate the individual results from each server. Being able to store the registered servers on the configuration server rather than in each individual's Management Studio is a big benefit.
Another nice new management feature is the Data Collector. Database administrators often need to collect management data from a large number of servers, and many of these DBAs have created their own custom solution for doing so. The Data Collector is a built-in mechanism that eases the task of collecting management-related data. It allows you to use the SQL Server Agent and SQL Server Integration Services (SSIS) to create a framework that collects and stores your data while providing error handling, auditing, and collection history.
Unlike third-party tools and custom jobs, the Data Collector will be easily understood by most database administrators since it uses SQL Server Agent and SSIS to create a set of jobs and packages to handle the connections, collection, and storage of data (as you can see in Figure 2). Once this data is stored in a central location, referred to as the Management Warehouse, it can be viewed and organized through a set of T-SQL statements and SQL Server 2008 Reporting Services reports. This central data store makes it much easier to analyze and view the overall management metrics of the database environment.
Figure 2 The Data Collector Disk Usage Log file (Click the image for a larger view)

What's New for Scalability?
Over the years, SQL Server database administrators have found their database environments becoming increasingly large. As the size of your database environment increases, you need new methods and tools to achieve the scalability that most enterprises require. SQL Server 2008 has introduced several new features that will help.
SQL Server 2008 has built-in compression that allows you to compress the database files and the transaction log files associated with the compressed database. SQL Server 2005 introduced the ability to compress data on a read-only file or filegroup, but this form of compression simply used the compression ability of Windows® NTFS. With SQL Server 2008, you now get both row-level and page-level compression, offering benefits you don't get with compression at the data file level.
Compression at the row and page levels reduces the amount of data space needed, plus it reduces the amount of memory needed since the data remains compressed while in memory. Compressed data in memory results in increased memory utilization, which benefits the scalability of many systems.
SQL Server 2008 also introduces compression at the backup level. While database backups only back up the active portion of the database, this still represents as many as hundreds of gigabytes or even dozens of terabytes. In database environments that have more than one copy of a multi-terabyte backup file, these backups often take up valuable storage space that could be used more effectively. By allowing database administrators to compress their backup files, SQL Server 2008 frees up some of this space, so it can be used for live data.
Then there's the Resource Governor. This new feature lets you define the amounts of resources that individual or groupings of workloads are allowed to use during execution. With Resource Governor, you can create an environment in which many different workloads coexist on one server without the fear of one or more of those workloads overwhelming the server and reducing the performance of the other workloads.
The benefit of this feature is that you can more effectively use the total amount of resources that are available on your database servers. Figure 3 shows an example of using the Resource Governor to limit activity on a server.

What's New for Performance?
The general performance of databases improves with SQL Server 2008. Thanks to several new features found in SQL Server 2008, you can control and monitor the performance of your databases and the applications that execute against them.
When you have large numbers of transactions performed every second, the locking that normally occurs during these transactions can have a negative impact on the performance of your database applications. SQL Server is designed to reduce the total number of locks a process holds by escalating locks from the smaller row-level and page-level locks to large table-level locks. But it's important to understand that this escalation of locks can cause problems. For example, a single transaction can lock an entire table and prevent other transactions from working with that table.
SQL Server 2008 works with the table partitioning mechanism (which was introduced in SQL Server 2005) to allow the SQL Server engine to escalate locks to the partition level before the table level. This intermediary level of locking can dramatically reduce the effects of lock escalation on systems that have to process hundreds and thousands of transactions per second.
SQL Server 2008 offers several new query processor improvements for when the query interacts with partitioned tables. The query optimizer can now perform query seeks against partitions as it would against individual indexes by only working with the partition ID and not the partitioning mechanism at the table level.

What's New for High Availability?
As database environments become more complex and databases grow in size, the ability to ensure the availability of those databases becomes increasingly difficult. The familiar mechanisms you have used in the past to achieve high availability are still present in SQL Server 2008. But some of these features have been enhanced in SQL Server 2008 and some new ones have been added.
With SQL Server 2005, many administrators started implementing database mirroring to achieve high availability. SQL Server 2008 offers many improvements for the practice of database mirroring. For instance, in the past, database mirroring occasionally had performance issues related to moving transaction log data from the principal to the mirrored databases. In response, SQL Server 2008 now reduces the amount of information that is moved across the network from the principal's transaction log to the mirror's transaction log by compressing the information before sending it to the mirror's transaction log for hardening.
You now have the ability to repair corrupted data pages on the principal. If a principal database suffers corrupt data pages due to errors 823 and 824, the principal can request a fresh copy of those data pages from the mirrored servers. This request of good data pages is an automated process that is transparent to any users who are currently accessing the principal databases.
Another new feature, Hot Add CPU, lets you add additional CPUs to a database server without affecting the availability of the databases residing on that server. However, you should know that Hot Add CPU does have some limitations, as it is only useful when running the 64-bit Itanium-based Windows Server® 2008 Enterprise Edition or Datacenter Edition, and it requires the Enterprise Edition of SQL Server 2008.

What's New for Security?
SQL Server 2005 introduced data security in the form of data encryption. With SQL Server 2008, encryption is greatly enhanced with the introduction of two features: Extensible Key Management and Transparent Data Encryption.
Extensible Key Management allows for an enhanced structure to safely store the keys used in the encryption infrastructure—not only in the database itself but also outside the database in third-party software modules or with a Hardware Security Module.
Transparent Data Encryption offers improved flexibility for encrypting data by allowing encryption to be a property of the database and not just the result of functions in a line of code. The result is that administrators do not have to perform the large number of changes that are required for their database structure and application code when they perform encryption at the data level. The code in Figure 4 shows how you can encrypt a database with Transparent Data Encryption.

What's in Store for Developers?
Database administrators are not the only people that will benefit directly from the changes in SQL Server 2008. There are a number of new features that are designed to help database developers. These range from several new T-SQL enhancements to new components that can help developers create and utilize database queries.
Many database developers are responsible for creating the queries that are needed for returning the data required for their applications. You're probably familiar with the LINQ (Language Integrated Query) tool that enables database developers to issue queries against a database using a Microsoft® .NET-based programming language instead of the normal T-SQL statements. Well, SQL Server 2008 enhances LINQ by providing a new LINQ to SQL provider that allows developers to issue LINQ commands directly against SQL Server tables and columns. This will reduce the amount of time it takes to create new data queries.
When developing against databases, developers use higher-level objects that they map to individual database tables and columns. These objects, also known as entities, represent the data needed for database applications and, therefore, the developer doesn't need to understand the actual storage structure of the data and schema of the database. The new ADO.NET Entity Framework now allows developers to create database queries using these entities. The abstracting of the underlying database structure allows developers to be more productive.
SQL Server 2008 offers many different enhancements to T-SQL that allow database developers to be more efficient. One example is the new MERGE statement, which allows the developer to check for the existence of data before trying to insert the data. This check prior to performing the INSERT statement allows the data to be updated. No longer is it necessary to create complex joins in order to update data that exists and to insert data that does not already exist, all during a single statement.
In addition, separating time and date data from the combined date/time data type has been made easier. SQL Server 2008 introduces two separate data types to handle date and time data. Different data types will translate to improved performance for many queries since there will no longer be a need to perform an operation on the data before it can be used in the query.
When creating newer database structures, database developers often find themselves stretching the structure of databases in order to implement mapping applications. SQL Server 2008 helps to address this issue with new spatial data types. The two spatial data types, GEOGRAPHY and GEOMETRY, allow developers to store location-specific data directly into the database without having to break those data elements down into formats that fit other standard data types. The code in Figure 5 is an example of a simple spatial table.
A very common issue for database developers in the past was how to store and utilize large binary objects such as documents and media files. The method typically used was to store the files outside of the database and just store a pointer in the database to the external file. With this method, however, when you move the file, you must also remember to update the pointer.
SQL Server 2008 handles this issue with the new FILESTREAM data type. With this data type, files can still be stored outside of the database, but the data is considered part of the database for transactional consistency. This allows for the use of common file operations while still maintaining the performance and security benefits of the database.

What about Business Intelligence?
Increased use of SQL Server over the last few years has been driven in large part by the adoption of business intelligence strategies. Business intelligence capabilities are not new to SQL Server, but SQL Server 2008 does bring some new features to the table.
For example, when data is stored in data warehouses, space is often wasted due to NULL values. Columns that store NULL values take up the space of the largest allowed data size defined in the column. This means that a column with thousands of NULL values can actually consume many MB of space without actually storing any data.
SQL Server 2008 introduces sparse columns, which allows NULL values to be stored without taking up any physical space on the disk. Because sparse columns do not consume actual space, tables that contain sparse columns can actually exceed the 1,024 column limit.
SQL Server 2008 also introduces a new mechanism, Change Data Capture, for managing incremental changes that need to be loaded into the data warehouse. This captures and places changed data into a set of change tables. Capturing updated, deleted, and inserted data in an easily consumed storage schema allows for the incremental loading of data warehouses from those tables—as opposed to having to build custom insert statements that try to figure out the changes made to existing rows of data before updating the data warehouse.

Wrapping Up
This is just a quick overview of what SQL Server 2008 has in store. It will bring a broad set of new features and updates to existing features that will improve life for both database administrators and database developers. Ultimately, it will offer much improved performance and scalability for today's ever-demanding databases.พบ 13 รายการ ในหมวด Software

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2008 - Enterprise Edition
วันที่วางจำหน่าย: 1 กรกฎาคม 2551
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2008 - Workgroup Edition
วันที่วางจำหน่าย: 1 กรกฎาคม 2551
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2008 - Standard Edition
วันที่วางจำหน่าย: 1 กรกฎาคม 2551
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition x64 - OLP NL
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition - OLP NL
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition - 1 Processor License
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition x64 - 1 Processor License
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition SP1 - 1 Processor License
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition SP1 - 1 Processor License
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition SP1
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition SP1
วันที่วางจำหน่าย: 1 มิถุนายน 2550
ราคา ฿0.00

สามารถส่งได้ภายใน 24 ชม.

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2000 Standard English OLP NL
วันที่วางจำหน่าย: 5 กุมภาพันธ์ 2546
ราคา ฿44,900.00

สินค้าไม่มีวางจำหน่าย/หรือเลิกผลิตแล้วครับ

No thumbnail picture of this product

Microsoft SQL Server 2000 Standard English OLP NL
วันที่วางจำหน่าย: 5 กุมภาพันธ์ 2546
ราคา ฿28,900.00

สินค้าไม่มีวางจำหน่าย/หรือเลิกผลิตแล้วครับ

Autocad 3D, 2D จำหน่ายโปรแกรม AutoCAD ราคาพิเศษ

AutoCAD Software for sell / จำหน่ายซอฟแวร์ AutoCAD ราคาพิเศษ

ตัวแทนจำหน่าย ซอฟแวร์ โปรแกรม AutoCAD Autocad LT, Autocad 3D, AutoCAD 2009 ลิขสิทธิ์ สำหรับองค์กร ในราคาขายส่ง!

มีทั้งลิขสิทธ์สำหรับ บริษัทเอกชน องค์กรภาครัฐ และสถานศึกษา สนใจติดต่อได้ที่ 02-642-0755, 08-9017-1010 หรือที่ software@selectmore.com
นอกจากนี้ เรายังเป็นตัวแทนจำหน่าย ซอฟแวร์ ลิขสิทธิ์ โปรแกรม และ แอพพลิเคชั่น ของ Microsoft และ Adobe ทุกชนิด ที่ได้รับอนุญาต และอบรมอย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต และยังได้รับความไว้วางใจในการจัดซื้อจากบริษัทชั้นนำอย่างปูนซีเมนต์ไทย และ ปตท.เคมีคอล อีกด้วย

Autodesk AutoCAD 2009 LT (2D) Picture

Autodesk AutoCAD 2009 LT (2D)
Autodesk AutoCAD 2009
Autodesk Maya 2008
Autodesk 3D Studio Max 2009
Autodesk AutoCAD 2008
Autodesk Autocad LT 2008 (2D) - NWA-08ACADLT

Adobe CS4 มาแล้วครับ พร้อม Acrobat 9, Adobe Acrobat Professional, Photoshop CS3, Flash

ตัวแทนจำหน่าย ซอฟแวร์ โปรแกรม ของ Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Professional, Adobe Photoshop CS3, Adobe Flash และลิขสิทธิ์อีกมากมาย สำหรับองค์กร
ในราคาขายส่ง!

มีทั้งลิขสิทธ์สำหรับ บริษัทเอกชน องค์กรภาครัฐ และสถานศึกษา สนใจติดต่อได้ที่ 02-642-0755, 08-9017-1010 หรือที่ software@selectmore.com

นอกจากนี้ เรายังเป็นตัวแทนจำหน่าย ซอฟแวร์ ลิขสิทธิ์ โปรแกรม และ แอพพลิเคชั่น ของ Microsoft และ Adobe ทุกชนิด ที่ได้รับอนุญาต และอบรมอย่างถูกต้องจากบริษัทแม่

บริษัทตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 ไอทีมอล์ ฟอร์จูน รัชดา-พระราม 9 ดินแดง
Adobe Acrobat 9.0 - Standard Win32
Adobe Acrobat 9.0 - Professional Win32
Adobe Photoshop CS
Adobe Acrobat 8.0 Std Win32 Retail Package
Adobe Acrobat 3D 8.0 Std Win32 Retail Package
Adobe Acrobat Professional 8.0 Win32 Retail Package
Adobe Acrobat Professional 8.0 Mac Retail Package
Adobe Premiere Pro CS3 Win Retail Package
Adobe Premiere Pro CS3 Mac Retail Package
Adobe After Effects CS8 Windows Retail Package
Adobe After Effects CS3 Mac Retail Package
Adobe CS3 Design Premium 3 Mac Retail
Adobe CS3 Design Premium 3 Win Retail
Adobe CS3 Design Standard 3 Mac Retail
Adobe CS3 Design Standard 3 Win Retail
Adobe CS3 Master Collections 3 Mac Retail
Adobe CS3 Master Collections 3 Win Retail
Adobe CS3 Production Premium 3 Mac Retail
Adobe CS3 Production Premium 3 Win Retail
Adobe CS3 Web Premium 3 Mac Retail
Adobe CS3 Web Premium 3 Win Retail
Adobe CS3 Web Standard 3 Mac Retail
Adobe Captivate 3 Win Retail
Adobe Contribute CS3 4.1 Mac Retail
Adobe Contribute CS3 4.1 Windows Retail
Adobe Dreamweaver CS3 9 Mac Retail
Adobe Dreamweaver CS3 9 Windows Retail
Adobe Fireworks CS3 9 Mac Retail
Adobe Fireworks CS3 9 Windows Retail
Adobe Flash Pro CS3 9 Mac Retail
Adobe Flash Pro CS3 9 Win Retail
Adobe Freehand 11 Mac Retail
Adobe Freehand 11 Win Retail
Adobe illustrator CS3 13 Mac Retail
Adobe illustrator CS3 13 Win Retail
Adobe InDesign CS3 5 Mac Retail
Adobe InDesign CS3 5 Win Retail
Adobe LightRoom 1 MLP Retail
Adobe Photoshop CS3 Extended for Mac Retail
Adobe Photoshop CS3 Extended for Windows Retail
Adobe Photoshop CS3 for Mac Retail
Adobe Photoshop CS3 for Windows Retail

ตัวแทนจำหน่าย ซอฟแวร์ โปรแกรม ของ Microsoft, Microsoft Office, Office 2007, Office Small Business, Office Professional

ตัวแทนจำหน่าย ซอฟแวร์ โปรแกรม ของ Microsoft, Microsoft Office, Office 2007, Office Small Business, Office Professional

ตัวแทนจำหน่าย ซอฟแวร์ โปรแกรม ของ Microsoft, Microsoft Office, Office 2007, Office Small Business, Office Professional และลิขสิทธิ์อีกมากมาย สำหรับองค์กร
ในราคาขายส่ง!

มีทั้งลิขสิทธ์สำหรับ บริษัทเอกชน องค์กรภาครัฐ และสถานศึกษา สนใจติดต่อได้ที่ 02-642-0755, 08-9017-1010 หรือที่ software@selectmore.com

นนอกจากนี้ เรายังเป็นตัวแทนจำหน่าย ซอฟแวร์ ลิขสิทธิ์ โปรแกรม และ แอพพลิเคชั่น ของ Microsoft และ Adobe ทุกชนิด ที่ได้รับอนุญาต และอบรมอย่างถูกต้องจากบริษัทแม่

บริษัทตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 ไอทีมอล์ ฟอร์จูน รัชดา-พระราม 9 ดินแดง

Microsoft Office Standard 2007 Thai Edition for Windows
Microsoft Office Standard 2007 English Edition for Windows
Microsoft Office Standard 2007 English Edition for Windows AE
Microsoft Office Standard 2007 Thai Edition for Windows AE
Microsoft Office Professional 2007 Thai Edition
Microsoft Office Professional 2007 English Edition w/Thai SLP
Microsoft Office Professional 2007 English Edition w/Thai SLP AE
Microsoft Office Professional 2007 Thai Edition AE
Microsoft Office 2007 Small Business Edition (OEM)
Microsoft Office 2007 Small Business Edition OLP NL (Open License)
Microsoft Office Mac 2008 - English DVD
Microsoft Office Mac 2008 - Home and Student Edition English DVD
Microsoft Office 2007 Basic Edition - OEM
Microsoft Office 2007 Professional Edition - OEM Thai
Microsoft Office 2007 Professional Edition - OEM English Menu
Microsoft Office 2007 Standard Edition - OLP NL (Open License)